МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до адв. Светослав Маринов Григоров

22 дек 2020

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ГРИГОРОВ,

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомление рег. № 328600-59244/26.11.2020 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Уведомлението е изпратено на посочения от Вас адрес.  В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерен на адреса и същото не е получено от Вас.

Можете да получите копие на уведомлението в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1.

 

 

 22 декември 2020 | 16:46