МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Александър Моафак Иса

06 дек 2019

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Изготвено е писмо с рег. № 328600-37655/02.08.2019 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Писмото е изпратено на посочения от Вас адрес, чрез пощенски оператор Star Post, с обратна разписка.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на адреса.

Писмото може да Ви бъде съобщено (предоставено) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 06 декември 2019 | 09:38