МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Атанас Георгиев Недев

13 авг 2020

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН НЕДЕВ,

 

На основание чл. 61, ал. 3, вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление, Ви уведомяваме:

          По заявлението е постановено решение рег. № 328605-32/09.03.2020 г. на заместник-директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

          Решението е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Решението е върнато обратно в ГДНП поради причина „непотърсено“.

          Можете да получите екземпляр от решението в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1.

 13 август 2020 | 11:17