МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Генади Живков Генчев

10 авг 2020

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с преписка вх. № 812100-9988/19.04.2016 г. по описа на МВР, съдържаща Ваше искане за снемане на полицейска регистрация, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-2207/03.06.2019 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Хасково, с разпореждане да Ви бъде съобщена на посочения от Вас адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на адреса, съгласно докладна записка приложена към преписката, и заповедта не е съобщена.

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 

               

 10 август 2020 | 13:51