МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Занфиров Рангелов

11 авг 2020

На основание чл. 61, ал. 1, вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-4346/05.11.2019 г. на заместник-директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

 

Заповедта е изпратена в ОДМВР Монтана, с разпореждане да Ви бъде съобщена на настоящия Ви адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на настоящия Ви адрес и заповедта не е съобщена.

 

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 11 август 2020 | 14:22