МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Иванов Великов

03 сеп 2020

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка по Вашето искане, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-2904/11.08.2020 г. на заместник-директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Монтана, с разпореждане да Ви бъде съобщена на посочения от Вас адрес.

ГДНП е уведомена с докладна записка, че не сте намерен на адреса и заповедта не е съобщена.

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 03 септември 2020 | 07:56