МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Ивайло Георгиев Христов

02 окт 2019

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ХРИСТОВ,

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с Ваше заявление вх. № 264000-7431/30.04.2018 г. по описа на ОДМВР Габрово, съдържащо искане за заличаване на лични данни, разгледано по компетентност в Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), Ви уведомяваме:

          В резултат от проверката по преписката са изготвени два акта - решение с рег. № 328605-63/01.02.2018 г. и решение с рег. № 328605-238/20.08.2019 г. за поправка на предходното решение, подписани от директора на ГДНП.

          Решенията са изпратени за съобщаване чрез лицензиран пощенски оператор, фирма „Стар Пост“. Търсен сте на посочения от Вас адрес в гр. Габрово, но не сте намерен на този адрес, съгласно известие за доставка № 4130762 на „Стар Пост“, приложено към преписката. Можете да се запознаете и да получите екз. № 2 от решение с рег. № 328605-63/01.02.2018 г. и заверено копие от решение с рег. № 328605-238/20.08.2019 г. в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 

 

 02 октомври 2019 | 11:47