МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Илиян Христофоров Николов - РЕШЕНИЕ

14 авг 2020

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено решение рег. № 328605-297/03.0.2019 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Решението е изпратено на посочения от Вас адрес.  В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерен на адреса и същото не е получено от Вас.

Можете да получите копие на решението в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1.

 

 

 14 август 2020 | 09:09