МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Йордан Петров Иванов

20 сеп 2019

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-3433/30.08.2019 г. на заместник-директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Перник, с разпореждане да Ви бъде съобщена на постоянния Ви адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на адреса и заповедта не е съобщена.

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 20 септември 2019 | 10:26