МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Мартин Методиев Георгиев

02 окт 2019

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ГЕОРГИЕВ,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с Ваше заявление вх. № 328605-203/20.10.2017 г. по описа на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), съдържащо искане за заличаване на лични данни и разгледано по компетентност в главната дирекция, Ви уведомяваме:

          В резултат от проверката по преписката е изготвено решение с рег. № 328605-63/01.02.2018 г. подписано от директора на ГДНП.

          Решението е изпратено за съобщаване чрез лицензиран пощенски оператор, фирма „Стар Пост“. Търсен сте на посочения от Вас адрес в гр. София, но не сте намерен на този адрес, съгласно известие за доставка № 3429119 на „Стар Пост“, приложено към преписката. Можете да се запознаете и да получите екз. № 2 от решение с рег. № 328605-63/01.02.2018 г. в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 

 02 октомври 2019 | 11:51