МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "МАРС-М5" ЕООД, ЕИК 204564908

22 май 2020

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратено съобщение с № 328600-12446/10.03.2020 г. по описа на ГДНП, за започване на производство по отнемане на издадените Ви лицензи за извършване на частна охранителна дейност. Съобщението Ви е изпратено на  заявения от Вас адрес. В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и съобщението не Ви е връчено. Копие на съобщението може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 22 май 2020 | 11:45