МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до търговеца ТАНГРА ГАРД ЕООД, ЕИК 200101193

02 сеп 2020

Уважаеми господин Мулешков
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратено съобщение с № 328600-29068/17.06.2020 г. по описа на ГДНП, за започване на производство по отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Съобщението Ви е изпратено на  заявения от Вас адрес.
В ГДНП е получена обратна разписка, че не сте намерен на адреса и съобщението не Ви е връчено. Копие на съобщението може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1. 

 11 септември 2020 | 15:28