МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0010 Открита процедура с предмет „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“

09 дек 2019

със следните обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Закупуване на компютърни конфигурации“

обособена позиция № 2: „Закупуване на преносими компютри (лаптопи)“,

съгласно техническите спецификации - Приложение №1 и Приложение №2. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.12.2019 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,73MB) - 09 дек 2019 13:31
Обявление за поръчка   (pdf - 3,78MB) - 09 дек 2019 13:32
Документация за обществена поръчка. Образци на документи.   (doc - 355,00KB) - 09 дек 2019 13:33
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 86,00KB) - 09 дек 2019 13:34
Образец №9.1 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 1   (docx - 36,00KB) - 09 дек 2019 13:35
Образец №9.2 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 2   (docx - 30,00KB) - 09 дек 2019 13:35
Приложение №1 Техническа спецификация по позиция 1   (docx - 34,00KB) - 09 дек 2019 13:45
Приложение №2 Техническа спецификация по позиция 2   (docx - 28,00KB) - 09 дек 2019 13:45
Приложение №3 Методика за определяне на комплексна оценка на офертите по обособени позиции 1 и 2   (doc - 68,00KB) - 09 дек 2019 13:52
Приложение № 4 Проект на договор по позиция 1   (docx - 45,00KB) - 09 дек 2019 13:52
Приложение №5 Проект на договор по позиция 2   (docx - 44,00KB) - 09 дек 2019 13:53
Съобщение   (pdf - 244,00KB) - 07 яну 2020 16:11
Протокол №1   (pdf - 3,25MB) - 16 яну 2020 15:05
Съобщение относно отваряне на ценови предложения   (pdf - 201,00KB) - 10 фев 2020 17:16
Протокол № 2   (pdf - 6,49MB) - 09 мар 2020 10:23
Протокол № 3   (pdf - 2,50MB) - 09 мар 2020 10:23
Протокол № 4   (pdf - 4,84MB) - 09 мар 2020 10:24
Доклад   (pdf - 19,61MB) - 09 мар 2020 10:24
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 6,02MB) - 09 мар 2020 10:25
Договор по позиция 1   (pdf - 4,73MB) - 22 юни 2020 11:50
Приложение №1 към договора по позиция 1   (pdf - 1,81MB) - 22 юни 2020 11:51
Приложение №2 част 1 към договора по позиция 1   (pdf - 17,57MB) - 22 юни 2020 11:51
Приложение №2 част 2 към договора по позиция 1   (pdf - 13,27MB) - 22 юни 2020 11:52
Приложение №2 част 3 към договора по позиция 1   (pdf - 6,66MB) - 22 юни 2020 11:52
Приложение №2 част 4 към договора по позиция 1   (pdf - 15,64MB) - 22 юни 2020 11:52
Приложение №2 част 5 към договора по позиция 1   (pdf - 14,11MB) - 22 юни 2020 11:53
Приложение №3 към договора по позиция 1   (pdf - 616,00KB) - 22 юни 2020 11:53
Приложение №4 към договора по позиция 1   (pdf - 171,00KB) - 22 юни 2020 11:54
Приложение №5 към договора по позиция 1   (pdf - 252,00KB) - 22 юни 2020 11:54
Договор по позиция 2   (pdf - 4,62MB) - 22 юни 2020 11:56
Приложение №1 към договора по позиция 2   (pdf - 1,04MB) - 22 юни 2020 11:56
Приложение №2 към договора по позиция 2   (pdf - 14,75MB) - 22 юни 2020 11:58
Приложение №3 към договора по позиция 2   (pdf - 607,00KB) - 22 юни 2020 11:59
Приложение №4 към договора по позиция 2   (pdf - 174,00KB) - 22 юни 2020 11:59
Приложение №5 към договора по позиция 2   (pdf - 238,00KB) - 22 юни 2020 11:59
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 3,34MB) - 22 юни 2020 12:00
Обявление за приключен договор по позиция 1   (pdf - 1,33MB) - 17 юли 2020 14:01
Обявление за приключен договор по позиция 2   (pdf - 1,29MB) - 17 юли 2020 14:02

 17 юли 2020 | 14:02