МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0002 Открита процедура с предмет: "Доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция", по 2 (две) обособени позиции

23 мар 2020

финансиране от непреките разходи по проекти на Механизма за спешна помощ по фонд "Вътрешна сигурност"

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 20.03.2020 г

Настоящата обществена поръчка включва следните 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка на офис техника (настолни компютърни конфигурации- 13 броя, мултифункционални устройства - 6 броя)“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на офис техника (настолни компютърни конфигурации – 206 броя, мултифункционални устройства -3 броя и преносими компютри - 3 броя) 
 
Прогнозната стойност на обществената поръчка, включително на двете обособени позиции е изчислена съобразно пазарните цени в интернет сайтове за офис техника. Извършено е Пазарно проучване, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП.    
Прикачени документи Решение за откриване на процедурата   (pdf - 3,16MB) - 23 мар 2020 14:53
Обявление за поръчка   (pdf - 7,18MB) - 23 мар 2020 14:54
Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 - Приложение № 1   (pdf - 7,86MB) - 25 мар 2020 12:14
Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 -Приложение № 2   (pdf - 10,06MB) - 25 мар 2020 12:15
Документация за обществена поръчка   (pdf - 10,56MB) - 25 мар 2020 12:16
Образци на документи   (doc - 214,00KB) - 25 мар 2020 12:16
Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 - образец   (docx - 48,00KB) - 25 мар 2020 12:17
Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 - образец   (docx - 51,00KB) - 25 мар 2020 12:18
ESPD-BG1 (Единен европейски документ за обществени поръчки) - стандартен образец   (doc - 208,00KB) - 25 мар 2020 12:19
Проект на договор за обществена поръчка - Обособена поизиция № 1   (pdf - 13,83MB) - 25 мар 2020 12:21
Проект на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2   (pdf - 13,86MB) - 25 мар 2020 12:21
Разяснения   (pdf - 1,33MB) - 07 апр 2020 16:49
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 2,36MB) - 28 апр 2020 15:18
Разяснения   (pdf - 2,62MB) - 11 май 2020 13:48
Протокол № 1   (pdf - 6,28MB) - 05 юни 2020 10:51
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 602,00KB) - 05 юни 2020 10:52
Протокол № 2   (pdf - 6,41MB) - 24 юни 2020 10:53
Протокол № 3   (pdf - 8,65MB) - 24 юни 2020 10:53
Доклад   (pdf - 19,96MB) - 24 юни 2020 10:54
Решение за определяне на изпълнител по поз. 1 и поз. 2   (pdf - 1,48MB) - 24 юни 2020 10:55
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 2   (pdf - 31,10MB) - 13 авг 2020 12:55
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,54MB) - 13 авг 2020 13:00
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 1   (pdf - 30,35MB) - 08 сеп 2020 11:14
Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 1   (pdf - 5,17MB) - 08 сеп 2020 11:15
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - поз. 1кс   (pdf - 2,30MB) - 12 окт 2020 10:32
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - поз. 2   (pdf - 2,30MB) - 12 окт 2020 10:33

 27 октомври 2020 | 11:18