МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0009 Открита процедура "Закупуване на 3 (три) броя транспортни средства за нуждите на ГДНП"

07 окт 2019

ПРЕКРАТЕНАВАЖНО:
В изпълнение на чл. 21 от ЗОП възложителят извърши ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ, относно изчисляване на прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
Докладът ведно с приложимите материали са публикувани тук в Прикачени документи.

 27 ноември 2019 | 13:24