МВР

ГД ПБЗН

 

Актуализирана документация необходима за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в ГДПБЗН-МВР

Заповед рег. № 1983з-349/30.05.2018 г. относно утвърждване на Система за финансово управление и контрол в ГДПБЗН-МВР

Система за финансово управление и контрол в ГДПБЗН-МВР

Заповед 1983з-468-21.08.2019 г. относно утвърждаване на Вътрешни правила за предварителен контрол в ГДПБЗН-МВР
Вътрешни правила за предварителен контрол в ГДПБЗН-МВР
Вътрешни правила за предварителен контрол в ГДПБЗН-МВР – приложени образци

Списък на ръководни документи, относими към СФУК

Стратегия за управление на риска на ГДПБЗН-МВР - 2017 г.

Процедура за ефективно управление на риска в ГДПБЗН - МВР

Риск-регистър в ГДПБЗН-МВР

Процедура за реда за отпускане и отчитане на суми на подотчетни лица (pdf 2,4Mb)

Наръчник за системата за финансово управление и контрол (pdf 1Mb) с приложение: блок схема за отработване на документите (jpeg 208kb)

Система за управление и контрол на активите на ГДПБЗН (pdf 930kb)

Система на двойния подпис на ГДПБЗН (pdf 870kb)

Заповед относно системата на двоен подпис в ГДПБЗН (pdf 680kb)

Заповед относно прилагане на индивидуалния сметкоплан на МВР в ГДПБЗН (pdf 50kb)

Заповед относно прилагане на счетоводната политика на МВР в ГДПБЗН (pdf 50kb)

Заповед относно организация за оформяне, окомплектоване и отчитане на сключените договори за дарение в полза на ГДПБЗН-МВР (pdf 70kb)