МВР

ГД ПБЗН

 

Събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет:"Доставка и монтаж на инструменти и оборудване"

22 ное 2019

по проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР


 31 март 2020 | 13:41