МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни междуведомствени срещи и доставка на рекламни материали”

02 апр 2020

„Организиране и провеждане на семинари и работни междуведомствени срещи и доставка на рекламни материали” по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Организиране на семинари и работни междуведомствени срещи“.
Обособена позиция № 2 „Доставка на рекламни материали“, в рамките на проект с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по процедура BG16M1OP002-4.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020).
„Организиране и провеждане на семинари и работни междуведомствени срещи и доставка на рекламни материали” по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Организиране на семинари и работни междуведомствени срещи“.
Обособена позиция № 2 „Доставка на рекламни материали“, в рамките на проект с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по процедура BG16M1OP002-4.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020).

 28 май 2020 | 16:16