МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на алпийско и водолазно оборудване”

16 мар 2020

във връзка с изпълнение на проект ROBG-351 STREAM „Рационализиране на съвместните действия при извънредни ситуации“, финансиран по Програма за ТГС INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.


по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на алпийско оборудване”;

Обособена позиция № 2: „Доставка на водолазно оборудване”.

по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на алпийско оборудване”;

Обособена позиция №
2: „Доставка на водолазно оборудване”.

 18 май 2020 | 17:23