МВР

ГД ПБЗН

 

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за тран...

20 мар 2017

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.”

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за трансгранично

 23 май 2017 | 17:58