МВР

ГД ПБЗН

 

Направление „Оценка на съответствието”

 

1. Необходими документи за влагане в строежите на строителни продукти предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:
• продукти, за които има публикувани и влезли в сила европейски технически спецификации;
• продукти, за които няма публикувани и влезли в сила европейски технически спецификации, а има действащи български технически спецификации;
• продукти, към които има изискване за удостоверяване само на пожарната характеристика „клас по реакция на огън”.

Заглавия и номера на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

(Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета)


2. Строителни продукти и елементи, за които не се изискват изпитвания за определяне на класа им по реакция на огън, съгласно Решения на Европейската комисия
.
влакнести гипсови отливки;
стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка и с покритие от пластизол;

циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола;
декоративни стенни облицовки под формата на роли и пана;
подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина;
ламинирани, еластични и текстилни подови покрития;
продукти от гипсови плочи, декоративни ламинати под високо напрежение, продукти от строителна дървесина;
дървесни плоскости;
външна пожароустойчивост на покривни покрития;
строителни продукти с клас по реакция на огън А;
гипскартонени плоскости.

 

3. Ред за заверка и легализация на документи издадени от друга държава.


4. Становища за допустимост за строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим
:
• 
процедура;
• искане;
актуални версии на стандарти за изпитване и класификация по групи строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим.


Необходими документи за издаване на становище за допустимост за:
• 
носещи стени;
• носещи стени с огнепреградна функция;
• врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци;
• тавани с независима огнеустойчивост;
• носещи подове и покриви без огнепреградна функция;
• носещи подове и покриви с огнепреградна функция;
• хоризонтални прегради (тавани);
• бетонни елементи, защитени с покрития, обшивки, мазилки, облицовки и др.;
• реактивна защита (покрития, бои, лакове и др.), прилагана към стоманени конструктивни елементи;
• пасивна защита (обшивки, мазилки, облицовки и др.), прилагата към стоманени конструктивни елементи;
• дървени елементи, защитени с покрития, обшивки, мазилки, облицовки и др.;
• съставни елементи от бетон и профил;
защита, прилагана към запълнени с бетон кухи стоманени колони;
• вертикални конструктивни елементи (колони), защитени чрез вертикални защитни прегради;
• запълващи уплътнения;
линейни съединения;
въздухопроводи.

5. Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

• процедура;
заявление (физически лица);
• заявление (юридически лица);

• списък на необходимия инструментариум.

 6. Оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене

6.1. Издаване на удостоверения

• процедура;
• искане;

Необходими документи за издаване на удостоверения на:

• пожарогасители;
• пенообразуватели;
• прахове;
• противопожарни одеяла;
• въглероден диоксид;


6.2. Включване в списъка на оценени продукти за пожарогасене

• процедура;
• искане;