МВР

ГД ПБЗН

 

СПИСЪК НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ВЪВЕДЕНИ КАТО БДС, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИ С ПРИЗНАВАНЕ (ПРЕВОД НА ПЪРВА СТРАНИЦА) И БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА “ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

 

 

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ

1. БДС EN 2:1998 Класификация на пожарите.
2.
БДС EN 2:1998/A1:2006 Класификация на пожарите.
3.
БДС ISO 4880:2007 Текстил и текстилни изделия. Поведение при горене. Речник.
4.
БДС ISO 8421-1:1999 Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща терминология и явления при пожар.
5.
БДС ISO 8421-2:1999 Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на строежите срещу пожар.
6.
БДС ISO 8421-3:2001 Защита срещу пожар. Речник. Част 3: Пожароизвестяване.
7.
БДС ISO 8421-4:2002 Защита срещу пожар. Речник. Част 4: Пожарогасителни технически средства.
8.
БДС ISO 8421-5:1999 - Защита срещу пожар. Речник. Част 5: Управление на дима.
9.
БДС ISO 8421-6:2000 - Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация.
10.
БДС ISO 8421-7:2000 Защита срещу пожар. Речник. Част 7: Средства за откриване и предотвратяване на експлозия.
11.
БДС ISO 8421-8:2002 Защита срещу пожар. Речник. Част 8: Специфични термини, свързани с пожарогасенето, спасителната дейност и работата с опасни материали.
12.
БДС EN ISO 13943:2011 Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:1999)
13.
БДС ISO 6790:2001 Съоръжения за защита срещу пожар и гасене на пожар. Графични символи за планове за защита срещу пожар. Изисквания.
14.
БДС EN 1127-1:2011 Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология
15.
БДС EN 1127-2+A1:2014 Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините
16.
БДС EN 135:2002 Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентните термини.


II. СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ, ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”

1. БДС EN 1634-1:2014 Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 1: Пожарозащитни врати и затварящи устройства.
2.
БДС EN 1634-2:2009 Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати, затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 2: Изпитване на характеристиката устойчивост на огън за елементи на строителния обков
3.
БДС EN 1634-3:2009 БДС EN 1634-3:2005 Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 3: Врати и затварящи устройства за управление на дима.
4.
БДС EN 1634-3:2005 Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства.
5.
БДС EN 1634-3:2005/AC:2006 Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства.
6.
БДС EN ISO 1716:2010 Изпитване за реакция на огън на сптроителни продукти. Определяне топлината на изгаряне.
7.
БДС 9385:1972 Тела за комини от лек бетон.
8.
БДС EN ISO 11925-2:2011 Изпитване за реакция на огън. Запалимост на строителни продукти, подложени на директно въздействие на пламък. Част 2: Изпитване с източник на единичен пламък.
10.
БДС EN 60695-11-10:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:2013).
11.
БДС EN 60695-11-10:2013/AC:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W
12.
БДС EN ISO 8030:2014 Маркучи, каучукови и пластмасови. Метод за определяне на запалимост (ISO 8030: 1995).
13.
БДС EN ISO 6940:2006 Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към запалване на вертикално разположени образци (ISO 6940:1984, включва Изменение 1:1993)
14.
БДС EN ISO 6941:2006 Текстил. Поведение при горене. Определяне разпространяването на пламъка по вертикално разположени образци (ISO 6941:1984 + Изменение 1:1992)
15.
БДС ЕN 1102:1998 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне на разпространението на пламъка при вертикално разположени образци за изпитване.
16.
БДС EN 1101:1998 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци за изпитване (малък пламък).
17.
БДС EN 1101:1998/A1:2006 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци за изпитване (малък пламък).
18.
БДС EN 1624: 2002 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на разпространяването на пламъка по вертикално разположени образци.
19.
БДС EN 1625: 2002 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на запалимостта на вертикално разположени образци.
20.
БДС EN ISO 2719:2016 Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел.
21.
БДС EN ISO 2592:2004 Нефтопродукти. Определяне на пламна температура и температура на възпламеняване в отворен тигел по Кливланд.
22.
БДС EN 60079-20-1:2010 Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 4: Метод за определяне на температурата на самовъзпламеняване.
23.
БДС 16359:1986 Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на огнезащитните свойства.
24.
БДС 16359:1986/Поправка:1988 Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на огнезащитните свойства.
25.
БДС EN 13501-1:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън.
26.
БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации.
27.
БДС EN 13501-3:2005+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън канали и пожарни клапи.
28.
БДС EN 13501-4:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дима
29.
БДС EN 13501-5:2005+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън.
30.
БДС EN ISO 9239-1:2010 Изпитване за реакция на огън на подови настилки. Част : Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина (ISO 9239-1:2002).
31.
БДС EN 13823:2010+A1:2015 Изпитване на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие с единичен горящ предмет.
32.
БДС EN 13238:2010 Изпитвания за реакция на огън на строителните продукти. Процедури за кондициониране и общи правила за избор на подложки.
33.
БДС EN 1364-1:2015 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1: Стени.
34.
БДС EN 1364-2:2002 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2. Тавани.
35. БДС EN 1364-3:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 3: Окачени фасади. Пълна конфигурация
36.
БДС EN 1364-4:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: Окачени фасади. Конфигурация на частите
37. EN 1365-1:2013/AC Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени.
38.
БДС EN 1365-1:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени.
39.
БДС EN 1365-1:2012/AC:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени.
40.
БДС EN 1365- 2:2015 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2: Подове и покриви.
41.
БДС EN 1365- 3:2002 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 3: Греди.
42.
БДС EN 1365- 4:2002 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 4: Колони.
43.
БДС EN 1365-5:2005 Изпитвания за устойчивост на огън на носещи елементи. Част 5: Балкони и съоръжения за преминаване на хора.
44.
БДС EN 1365-6:2005 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 6: Стълбища.
45.
БДС EN 1366- 1:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 1: Въздухопроводи.
46.
БДС EN 1366- 2:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: Пожарозащитни клапи.
47.
БДС EN 1366-3:2009 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Уплътнения за отвори.
48.
БДС EN 1366-4:2006+A1:2010 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 4: Уплътнения за линейни съединения.
49.
БДС EN 1366-5:2010 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 5: Канали и шахти за обслужване.
50.
БДС EN 1366-6:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: Повдигнати подове, осигуряващи достъп, и подове с вътрешни кухини.
51.
БДС EN 1366-7:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 7: Конвейерни системи и техните прегради.
52.
БДС EN 1366-8:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи.
53
.БДС EN 1366-9:2008 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни димоотводи
54.
БДС EN 1366-10:2011 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим
55.
БДС EN 1366-12:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 12: Немеханизирани пожарни прегради за въздухопроводи
56. БДС EN 1363-1:2012 Изпитвания на устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания.
57.
БДС 1363-2:2001 Изпитвания на устойчивост на огън. Част 2: Алтернативни и допълнителни процедури.
58.
БДС ENV 1363-3:2003 Изпитвания за устойчивост на огън. Част 3: Проверка на техническите характеристики на пещта
59.
БДС EN 13478:2001+A1:2008 Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита от пожар.
60.
БДС 12.2.020.01:1984 Охрана на труда. Зони взривоопасни. Класификация по отношение на електрооборудване.
61.
БДС 12.3.002.:1978 Охрана на труда. Процеси производствени. Общи изисквания по безопасност на труда.
62.
БДС EN 1991-1-2:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар.
63.
БДС EN 1993-1-2:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
64.
БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
65.
БДС EN 1994-1-2:2005 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано- стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
66.
БДС ISO 9772:2004 Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък.
67.
БДС EN ISO 3582:2003 Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 3582:2000).
68.
БДС EN ISO 5659-2:2007 Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична плътност чрез отделна камера за изпитване (ISO 5659-2:2006).
69.
БДС EN 14187-7:2004 Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 7. Метод за изпитване за определяне на устойчивост на огън.
70.
СД CEN/TS 1187:2012 Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън на покриви
71.
БДС EN 1047-2:2009+A1:2013 Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за данни.
72.
БДС EN 13478:2001+A1:2008 Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита срещу пожар.
73.
БДС EN 12101-1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради.
74.
БДС EN 12101-1:2006 /A1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради.
75.
БДС EN 12101-2:2004 Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за вентилатори с естествена тяга за дим и горещи газове.
76.
БДС EN 12101-3:2003 Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за всмукателни вентилатори за дим и горещи газове.
77.
БДС EN 12101-6:2005 Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти.
78.
БДС EN 12101-7:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции.
79.
БДС EN 12101-8:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим
80.
БДС EN 12101-10:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на захранване с енергия.
81.
БДС EN ISO 14692-2:2003 Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 2: Квалификация и производство (ISO 14692-2:2002).
82.
БДС EN ISO 14692-2:2003/AC:2006 Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 2: Квалифициране и производство (ISO 14692-2:2002).
83.
БДС EN ISO 14692-3:2003 Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 3: Система за проектиране (ISO 14692-3:2002).
84.
БДС EN ISO 14692-3:2003 /AC:2006 Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 3:Система за проектиране (ISO 14692-3:2002)
85.
БДС EN ISO 14692-4:2003 Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 4: Производство, монтаж и експлоатация (ISO 14692-4:2002)
86.
БДС EN ISO 12952-1:2010 Текстил. Оценяване запалимостта на принадлежности за легло. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара (ISO 12952-1:2010)
87.
БДС EN 13381-1:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни прегради
88.
БДС EN 13381-2:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 2: Вертикални защитни прегради
89.
БДС ENV 13381-3:2003 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 3: Защита, прилагана към елементи от бетон
90.
БДС ENV 13381-4:2003 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към елементи от стомана
91.
БДС EN 13381-5:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 5: Защити, прилагани към комбинирани елементи от бетон и профилиран стоманен лист
92.
БДС EN 13381-6:2012 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 6: Защита, прилагана към запълнени с бетон кухи стоманени колони
93.
БДС ENV 13381-7:2003 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дървен материал
94.
БДС EN 13381-8:2013 Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита, прилагана към елементи от стомана
95.
БДС EN 14125:2005/A1:2007 Термопластични и гъвкави метални тръби за подземни инсталации на бензиностанции.
96.
БДС EN 14125:2005 Термопластични и гъвкави метални тръби за подземни инсталации на бензиностанции.
97.
СД CEN/TS 1187:2012 Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън покриви


III. СТАНДАРТИ ЗА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ГАСИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

1. БДС 1191:1977 Маркучи пожарникарски и поливни.
2.
БДС EN 671-2:2012 Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част2: Инсталации с плосък маркуч (шланг).
3.
БДС EN 14339:2005 Подземни пожарни хидранти
4.
БДС 2788:1986 Струйници със спирателен кран.
5.
БДС 2828:1973 Ключ за подземен хидрант.
6.
БДС 2841:1986 Съединители пожарни.
7.
БДС EN 671-1:2012 Стационарни противопожарни системи. Системи с маркучи. Част 1: Макари с полутвърд маркуч
8.
БДС EN 671-3:2009 Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч
9.
БДС EN 694:2015 Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни инсталации.
10.
БДС EN 1568-1:2008 Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
11.
БДС EN 1568-2:2008 Пожарогасителни вещества. Пенообразува-тели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
12.
БДС EN 1568-3:2008 Пожарогасителни вещества. Пенообразува-тели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
13.
БДС EN 1568-4:2008 Пожарогасителни вещества. Пенообразува-тели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.
14.
БДС EN 1866-1:2008 Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване
15.
БДС EN 1869:2002 Противопожарни одеяла.
16.
БДС ISO 11602-1:2002 Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране.
17.
БДС ISO 11602-2:2002 Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване.
18.
БДС 16957:1989 Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне и оценка на пожарната безопасност.
19.
БДС EN 13478:2001+A1:2008 Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита срещу пожар.
20.
БДС EN 1947:2015 Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди захранващи маркучи и приспособления за монтиране на маркучи за помпи и автомобили.
21.
БДС EN 12065:2000 Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на пенообразуващи концентрати предназначени за образуване на пяна със средно и голямо разпенване и на прахове за гасене, използвани при пожари от втечнен природен газ.
22.
БДС EN 12094-1:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на електрически устройства за автоматичен контрол и забавяне.
23.
БДС EN 12094-2:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически устройства за автоматичен контрол и забавяне.
24.
БДС EN 12094-3:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на електрически устройства за ръчно задвижвани устройства за пускане и спиране.
25.
БДС EN 12094-4:2005 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества.Част 4: Изисквания и методи за изпитване за вентили на резервоари и техните задействащи устройства.
26.
БДС EN 12094-5:2006 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 5: Изисквания и методи за изпитване за разпределителни вентили за високо и ниско налагане и техните активатори.
27.
БДС EN 12094-6:2006 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 6: Изисквания и методи за изпитване за неелектрически блокиращи устройства.
28.
БДС EN 12094-7:2002 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства.Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с СО<(индекс)2>
29.
БДС EN 12094-7:2002/A1:2005 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2
30.
БДС EN 12094-8:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители
31.
БДС EN 12094-9:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 9: Изисквания и методи за изпитване на специални пожароизвестители.
32.
БДС EN 12094-10:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на манометри и релета за налягане.
33.
БДС EN 12094-11:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества.Част 11: Изисквания и методи за изпитване на механични везни.
34.
БДС EN 12094-12:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога.
35.
БДС EN 12094-13:2002 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства.Част 13: Изисквания и методи за изпитване за контролни вентили и възвратни вентили.
36.
БДС EN 12094-13:2002/AC:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили.
37.
БДС EN 12094-16:2003 Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 16: Изисквания и методи за изпитване на устройства за ароматизиране на системи с СО<индекс>2 с ниско налягане.
38.
БДС EN 3-7:2004+A1:2007 Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване.
39.
БДС EN 3-8:2007 Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar
40.
БДС EN 3-9:2007 Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO
41.
БДС EN 3-10:2009 Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
42.
БДС EN 615:2009 Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D).
43.
БДС EN 14540:2015 Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи (шлангове) за стационарни системи
44.
БДС EN 1869:2002 Противопожарни одеала
45.
БДС EN 14384:2005 Надземни пожарни хидранти колонков тип
46.
БДС EN ISO 20344:2011 Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO 20344:2011)
47.
БДС EN 407:2006 Ръкавици за защита от термични рискове (Топлина и/или огън)
48.
БДС EN 15182-1:2007+A1:2009 Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 1: Общи изисквания
49.
БДС EN 15182-2:2007+A1:2009 Струйници за борба с пожари. Турбоструйници PN 16
50.
БДС EN 15182-3:2007+A1:2009 Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3: Струйници PN16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя.
51.
БДС EN 15182-4:2007+A1:2009 Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4: Струйници PN40 за високо налягане.
52.
БДС EN 14370:2006 Повърхностно активни вещества. Определяне на повърхностното напрежение.
53.
СД CEN/TR 15276-1:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части
54.
СД CEN/TR 15276-2:2009 Стационарни системи за борба с пожари – гасителни системи за кондензирани аерозоли. Част 2 Проектиране, монтаж и поддръжка.
55.
СД CEN/TS 14816:2009 Стационарни системи за борба с пожари. Гасителни системи с разпръсната вода – проектиране, монтаж и поддръжка
56.
БДС EN 13565-1:2003+A1:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части
57.
БДС EN 13565-2:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане


IV.СТАНДАРТИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

1. БДС EN 54-1:2011 Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение
2.
БДС EN 54-2:2000 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация.
3.
БДС EN 54-2:2000/A1:2007 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация
4.
БДС EN 54-3:2015 Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарогасителни устройства. Звукови сигнализатори.
5.
БДС EN 54-4:2000 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
6.
БДС EN 54-4:2000/A1:2003 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
7.
БДС EN 54-4:2000/A2:2006 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
8.
БДС EN 54-5:2001 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип
9.
БДС EN 54-5:2004 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип
10.
БДС EN 54-5:2004/A1:2004 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип
11.
БДС EN 54-7:2001 Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация
12.
БДС EN 54-7:2001/A2:2006 Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация
13.
БДС EN 54-10:2004 Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители
14.
БДС EN 54-10:2004/A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители
15.
БДС EN 54-11:2006/A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители
16.
БДС EN 54-11:2006+A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители
17.
БДС EN 54-12:2016 Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители линеен тип, използващи видим светлинен лъч
18.
БДС EN 54-13:2005 Пожароизвестителни системи. Част 13: Оценка на съвместимостта на съставните части на системите
19.
БДС EN 54-16:2008 Пожароизвестителни системи. Част 16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал за тревога
20.
БДС EN 54-17:2006 Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори на късо съединение
21.
БДС EN 54-18:2006 Пожароизвестителни системи. Част 18: Входнo-изходни устройства
22.
БДС EN 54-20:2006 Пожароизвестителни системи. Част 20: Засмукващи димни пожароизвестители
23.
БДС EN 54-21:2006 Пожароизвестителни системи. Част 21: Устройства за предаване на сигнал за тревога и предупреждение за повреда
24.
БДС EN 54-23:2010 Пожароизвестителни системи. Част 23: Устройства за сигнализиране на пожар. Визуални сигнализатори
25.
БДС EN 54-24:2008 Пожароизвестителни системи. Част 24: Елементи на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители
26.
БДС EN 54-25:2008 Пожароизвестителни системи. Част 25: Съставни части, използващи радио връзки


V. СТАНДАРТИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ОТ СПРИНКЛЕРЕН ТИП

1. БДС EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2005 Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери.
2.
БДС EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери
3.
БДС EN 12259-1:2002/A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери
4.
БДС EN 12259-1:2002+A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери
5.
БДС EN 12259-2:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства
6.
БДС EN 12259-2:2002/A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства
7.
БДС EN 12259-2:2002/A2:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства
8.
БДС EN 12259-3:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства
9.
БДС EN 12259-3:2003/A1:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства
10.
БДС EN 12259-3:2003/A2:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства
11.
БДС EN 12259-4:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори
12.
БДС EN 12259-4:2003/A1:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори
13.
БДС EN 12259-5:2004 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 5: Детектори за воден поток
14.
БДС EN 60695-1-10:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-10: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Общи указания (IEC 60695-1-10:2010)
15.
БДС EN 60695-1-11:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-11: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Оценяване на опасността от пожар (IEC 60695-1-11:2010)
16.
БДС EN 60695-1-30:2008 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-30: Ръководство за оценяване опасността от пожар. Процедури за предварителен подбор при изпитванията
17.
БДС EN 60695-2-10:2005 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-10: Методи за изпитване на базата на нажежена/гореща жица. Апарат с нажежена жица и обща процедура за изпитване (IEC 60695-2-10:2000)
18.
БДС EN 60695-2-11:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-11: Методи за изпитване с нажежена жица. Метод за изпитване на възпламенимост с нажежена жица на крайни продукти (IEC 60695-2-11:2000 + поправка януари 2001)
19.
БДС EN 60695-2-12:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-12: Методи за изпитване с нажежена жица. Метод за изпитване на възпламенимост с нажежена жица на материали (IEC 60695-2-12:2000)
20.
БДС EN 60695-2-12:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-12: Методи за изпитване с нажежена жица. Метод за изпитване на възпламенимост с нажежена жица на материали (IEC 60695-2-12:2010)
21.
БДС EN 60695-2-13:2010/A1:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с нажежена жица. Метод за изпитване на горене с нажежена жица (GWIT) на материали (IEC 60695-2-13:2010/A1:2014)
22.
БДС EN 60695-2-13:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с нажежена жица. Метод за изпитване на горене с нажежена жица (GWIT) на материали (IEC 60695-2-13:2010)
23.
БДС EN 60695-4:2006 Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща се до изпитванията с пламък за електротехнически продукти (IEC 60695-4:2005)
24.
БДС EN 60695-4:2012 Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща се до изпитванията с пламък за електротехнически продукти (IEC 60695-4:2012)
25.
БДС EN 60695-5-1:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 5-1: Ефект от корозионно увреждане от отпадъчни флуиди при горенето. Раздел 1: Общо ръководство (IEC 60695-5-1:2002)
26.
БДС EN 60695-6-1:2005/A1:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо ръководство (IEC 60695-6-1:2005/A1:2010)
27.
БДС EN 60695-6-1:2006 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо ръководство (IEC 60695-6-1:2005)
28.
БДС EN 60695-6-2:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-2: Задимяване. Кратко описание и приложимост на методите за изпитване (IEC 60695-6-2:2011)
29.
БДС EN 60695-7-1:2006 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-1: Токсичност от горенето. Общо ръководство (IEC 60695-7-1:2004)
30.
БДС EN 60695-7-2:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-2: Токсичност на продуктите на горенето. Общ преглед и приложимост на методите за изпитване (IEC 60695-7-2:2011)
31.
БДС EN 60695-7-3:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-3: Токсичност на продуктите на горенето. Използване и тълкуване на резултатите от изпитванията (IEC 60695-7-3:2011)
32.
БДС EN 60695-8-1:2008 Изпитване на опасност от пожар. Част 8-1: Топлотделяне. Общо ръководство
33.
БДС EN 60695-9-1:2006 Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:2005)
33.
БДС EN 60695-9-1:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:2013)
34.
БДС EN 12416-1:2001+A2:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части
35.
БДС EN 12416-2:2001+A1:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане
36.
БДС EN 13565-1:2003+A1:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части
37.
БДС EN 13565-2:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане

VI. НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ

1. БДС EN 1568-1:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности", публикуван на 15 август 2012
2.
БДС EN 1568-2:2008 “Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности” ", публикуван на 17 май 2013
3.
БДС EN 1568-3:2008 “Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности”, публикуван на 17 април 2013
4.
БДС EN 1568-4:2008 “Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности”, публикуван на 17 май 2013
5.
БДС EN ISO 9239-1:2010 "Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1: Определяне на поведението при горене чрез използване на източник на лъчиста топлина" (ISO 9239-1:2010), публикуван на 15 август 2012
6.
БДС EN 14605:2005+A1:2009 "Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])", публикуван на 15 август 2012.
7.
БДС EN 14600:2006, "Врати и отваряеми прозорци с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим. Изисквания и класификация",