МВР

ГД ПБЗН

 

Доброволни формирования

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци
Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии
„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи съгласно чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.
1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование по образец Приложение № 1;
2. формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Списък на общини, набиращи доброволци

Последващи процедури
- След приключване на срока за подаване на документите, постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.
- С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.
- Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.
- Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.
- Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Указания по прилагане на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците

Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ:

1. Учебна програма по първоначален основен курс за обучение на доброволци 

2. Специализирано обучение:

3. Учебна програма за обучение на ръководители на доброволни формирования 

Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в периода 2021 - 2030 година

РЕГИСТЪР на доброволните формирования за защита при бедствия на територията на Република България и брой доброволци по общини