МВР

ОД Хасково

 

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.

Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.

 

Издаване и подмяна на паспорт в Република България

За да подаде заявление за издаване на паспорт българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР Ха или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

  • за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
  • за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
  • за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица  и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
  • в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
  • в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

 

За издаване на първи паспорт се представят и:

  • удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

      За подмяна на паспорт се представят:

  • Паспорт (предоставя се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години.

Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.

Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

 

Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

  • родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;
  • лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

 

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

 

Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

 

Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване"