МВР

ОД Хасково

 

Карта на чужденец получил убежище /КЧПУ/ се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявление за издаване на КЧПУ на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

Заявление за издаване на КЧПУ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението. При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

 

Заявление за издаване на КЧПУ се подава в срок до 30 дни след:

 • навършване на 14-годишна възраст;
 • изтичане срока на валидност на притежаваната карта;
 • като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;
 • при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

 

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на КЧПУ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на КЧПУ се прилагат:

 • Копие от официален документ, с който е предоставено убежище,(само при първо издаване на документ за самоличност);
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");
 • Документ за платена държавна такса;
 • Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

 

 

Получаване на КЧПУ - документа се получават лично.

 • Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Когато заявлението за издаване на КЧПУ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.
 • Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.