МВР

ОД Хасково

 

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище /УПЧПУ/ е предназначен за пътуване зад граница и се издава и на лица под 14 години.

Документа се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявлението за издаване на УПЧПУ:

на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години и на поставени под запрещение, се подава лично, като родителят или попечителят изразява съгласието си за издаването на документа, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

Заявление за издаване на документ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на УПЧПУ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на УПЧХС се прилагат:

Копие от официален документ, с който е предоставено убежище,(само при първо издаване на документ за самоличност);

Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

Документ за платена държавна такса;

Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на УПЧПУ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на УПЧПУ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.