МВР

ОД Хасково

 
 • Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

  Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни. 
  Бърза поръчка за три работни дни.
  Експресна поръчка до 8 работни часа.

 • Кога се издава първата лична карта?

  Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в присъствие на единия родител, в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

 • Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

  Да. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

 • В кои случаи се подменя личната карта?
  След промяна на имената, ЕГН, пола, гражданството, постоянен адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа, лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта в срок до 30 дни.
 • В какъв срок трябва да се подаде заявление за издаване на нова лична карта, ако старата е с изтекъл срок или срокът предстои да изтече?
  В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
  По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока ѝ на валидност.
 • Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменям с нова?
  Не, не е необходимо!
 • Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

  Да, но е необходимо в тридневен срок да представите съответните документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.
  Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН) и имена и/или месторождение с данните в НАИФ "НРБЛД".

 • Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

  При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (или РУ ).
  Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документът ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.
  Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в някое от звената “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.
  Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.
  В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

 • Кога се снемат пръстови отпечатъци?

  Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

 • Връща ли се документ с изтекъл срок на валидност?
  Да! Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:
  - смърт на притежателя;
  - загубване на българско гражданство;
  - установяване, че документът е нередовен;
  - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;
  - изтичане на тяхната валидност.
  Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.
  Ако документът не е върнат в срок глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.