МВР

ОД Хасково

 

„Извършване на демонтажни, строително-монтажни и ремонтни работи на сгради в управление на ОДМВР Хасково” по обособени позиции

09 авг 2018

ОБЯВА
Приложение № 1 - Оферта
Приложение № 2 - Техническа спецификация ОП 1
Приложение № 3 - Техническа спецификация ОП 2
Приложение № 4 - Техническа спецификация ОП 3
Приложение № 5 - КСС Свиленград_покрив и дограма
Приложение № 6 - КСС дограма РУ Харманли и РУ Тополовград
Приложение № 7 - КСС дограма и покрив ОДМВР Хасково
Приложение № 8 - Методика ОП 1, ОП 2 и ОП3
Приложение № 9 - Декл. по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Приложение № 10 - Декл. по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
Приложение № 11 - Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения
Приложение № 12 - Декл. за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Приложение № 13 - Декл. за приемане условията в проекта на договор
Приложение № 14 - Проект на договор

ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ

Договор Обособена позиция № 1
Договор Обособена позиция № 2
Договор Обособена позиция № 3

 17 октомври 2018 | 11:12