МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Жени Василева Христова

15 юни 2020

                                                                                                                                                                                                   До

                                                                                                                                                                                                  Жени Василева Христова

                                                                                                                                                                                                  Постоянен адрес

                                                                                                                                                                                                  гр. Димитровград

                                                                                                                                                                                                  ул. „П.Евтимий“ № 5, вх. Б, ет. 7, ап. 21                                                                                                                                           

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и издадена заповед рег. № 254з-325/ 24.04.2020 г., предаденото оръжие с протокол рег.№254р-20841/31.07.2018г., ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлила собствеността върху огнестрелното оръжие на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия. Не сте подала и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 дата: 15.06.2020г.                                                                                                                                                      

 15 юни 2020 | 08:55