МВР

ОД Хасково

 

Заповед № 8121з - 861/ 24.07.2018 г. за определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост с предназначение: банкови офиси

26 юли 2018

Заповед № 8121з-861/ 24.07.2018 г. за определяне на участници

 26 юли 2018 | 09:55