МВР

ОД Хасково

 

ОДМВР Хасково обявява трети търг с явно наддаване на употребявана извънщатна техника

12 ное 2020

ОДМВР Хасково, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява трети търг с явно надаване за продажба на употребявани извънщатни моторни превозни средства (МПС) – частна държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР Хасково, както следва:

1. Микробус – 1 брой;

2. Лекотоварни автомобили – 2 броя;

3. Леки автомобили – 51 броя;

Търга ще се проведат в сградата  на ОДМВР Хасково,   бул. България 85 (зала на киносалон) на 23.11.2020г. от 10,00 часа.

Материалните активи ще бъдат на разположение за оглед в обект „Тилова база“, местност Идимирли, гр. Хасково от 10:00  ÷ 16:00 часа, за времето от 16.11.2020г. до 18.11.2020г.

Всеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.

Желаещите да участват в търга следва да подадат заявление за участие /по образец/ в деловодството на ОДМВР Хасково най-късно до 16,00 ч. на 19.11.2020г., като приложат оригинален документ за внесен депозит/и за веща/вещите, декларация за свързани лица /по образец/ и декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/.

За участие в търга, участниците следва да внесат депозит в размер на 10% от определената първоначална цена, за всяка от вещите за които ще участват по набирателна банкова сметка на ОДМВР Хасково, BG10UBBS88883331439900 Банка ОББ клон Хасково или в касата на ОДМВР Хасково, бул.”България” № 85 до 19.11.2020г

На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща по посочена от участника банкова сметка.

Всички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.

 

За справки: тел. 038/640490, 038/640491

Заявление за участие в търг - Образец
Декларация лични данни
Декларация свързани лица

 12 ноември 2020 | 13:35