МВР

ОД Хасково

 

Tърг с явно надаване за продажба на употребявани извънщатни моторни превозни средства (МПС) – частна държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР Хасково

21 окт 2019

ОДМВР Хасково, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с явно надаване за продажба на употребявани извънщатни моторни превозни средства (МПС) – частна държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР Хасково, както следва:

1. Мотоциклети – 32 броя с начална цена от 150 до 221 лева.

2. Леки автомобили – 35 броя  с начална цена от 340 до 1128 лева.

3. Лекотоварни автомобили – 3 брой с начална цена от 620 до1572 лева.

Обявените цени са без ДДС.

Всички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.

Търга ще се проведат в сградата  на ОДМВР Хасково,   бул. България 85 (зала на киносалон) на 11.11.2019 г. от 10,00 часа.

Материалните активи ще бъдат на разположение за оглед в обект „Тилова база“, местност Идимирли, гр. Хасково от 10,00  ÷ 16,00 часа, за времето от 30.10.2019 г. до 01.11.2019 г.

Всеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.

Желаещите да участват в търга следва да подадат заявление за участие /по образец/ в деловодството на ОДМВР Хасково най-късно до 16,00 ч. на 07.11.2019 г., като приложат оригинален документ за внесен депозит/и за веща/вещите, декларация за свързани лица /по образец/ и декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/.

За участие в търга, участниците следва да внесат депозит в размер на 10% от определената първоначална цена, за всяка от вещите за които ще участват по набирателна банкова сметка на ОДМВР Хасково, BG10UBBS88883331439900 Банка ОББ клон Хасково или в касата на ОДМВР Хасково, бул.”България” № 85 до 07.11.2019 г

На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща по посочена от участника банкова сметка.

За справки: тел. 038/640490, 038/640491

Прикачени документи:
ЗАПОВЕД И СПИСЪК
Заявление за участие в търг
Декларация лични данни
Декларация свързани лица


ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ

 15 ноември 2019 | 11:34