МВР

ОД Кърджали

 

Публична покана с предмет "преустройство на арестен блок на РУП-Момчилград за настаняване на задържани лица"

24 мар 2016

Публична покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Оферта

Ценова оферта

Техническа спецификация

Техническо предложение

Сведения за участника

Декларация за приемане условията и начина на плащане

Декларация за приемане мястото на изпълнение

Декларация за срок на валидност на офертата

Декларация за минимална цена на труда

Декларация за приемане на условията в проектодоговора

Декларация за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 4,т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Декларация за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 1, т.2а и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Декларация за подизпълнител

Декларация за съгласие от подизпълнител

Декларация за образователна и професионална квалификация

Декларация за техническо оборудване

Проект на договор

Приложение 1-количествена сметка

Протокол на комисията

Договор

Ценова оферта

 23 май 2017 | 16:36