МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Закупуване на автомобилна техника - 3 броя" - № 11072019-02-277000-5442-11.07.2019-СОО

11 юли 2019

Обява за обществена поръчка

Документация към обява за обществена поръчка

Информация за публикувана обява

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол рег. № 277р-7209 от 02.08.2019 г.  пуб. 02.08.2019 г.


Договор № Д-9 от 29.08.2019 г.

 09 септември 2019 | 09:17