МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Основен ремонт и реконструкция в сгради, ползвани от ОДМВР - Кюстендил" № 01082018-01-277000-6411-01082018-СОО

01 авг 2018

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 ЗОП  01.08.2018 г.
Документация към обява за обществена поръчка  08.2018 г.
Количествена сметка Приложение № 1 към документацията 01.08.2018 г.
ЕЕДОП - Приложение № 3 към документацията 01.08.2018 г.
Количествено - стойностна сметка Приложение № 7 към документацията  01.08.2018 г.
Информация за обява за обществена поръчка  01.08.2018 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията с рег. № 277р - 6851 24.08.2018 г. 24.08.2018 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията с рег. № 277р-7186/05.09.2018 г. 07.09.2018 г.
Протокол № 3 от дейността на комисията с рег. № 277р-7189/05.09.2018 г. 08.09.2018 г.

Договор по обособена позиция 1
Договор по обособена позиция 2
Договор по обособена позиция 3
Договор по обособена позиция 4

 08 октомври 2018 | 09:57