МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Следгаранционно обслужване на автомобили, числящи се на ОДМВР - Кюстендил" № 09102017-05-277000-6112-09102017-СОО

09 окт 2017


Обява с рег. № 277000 - 6112 09.10.2017 г.   09.10.2017 г.
Документация към обява с рег. № 277000 - 6112/09.10.2017 г.   09.10.2017 г.
ЕЕДОП - Приложение № 3 към документацията   09.10.2017 г.
Приложение № 1 към ценовото предложение   09.10.2017 г.
Приложение № 2 към ценовото предложение   09.10.2017 г.
Информация за публикувана обява рег. № 277000-6112-09.10.2017 г.   09.10.2017 г.
Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти 17.10.2017 г.
Протокол за дейността на комисията № 277р-7772 от 30.10.2017 г. 31.10.2017 г.

 31 октомври 2017 | 14:51