МВР

ОД Кюстендил

 

ОБЯВА за подбор на кандидати за назначаване на работа по трудово правоотношение

01 фев 2017


Областна дирекция на МВР – Кюстендил обявява процедура по подбор на кандидати за 6 /шест/ вакантни бройки, отпуснати по допълнителен щат за срок до 30.04.2017 г., за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) – за дейности по член 140а от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на основание заповед № 8121К-268/19.01.2017 г. на министъра на вътрешните работи, както следва:

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЮСТЕНДИЛ
ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
СЕКТОР "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"
 
- Сътрудник, охрана (обекти на МВР) - 1 бр.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ДУПНИЦА”
СЕКТОР “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

- Сътрудник, охрана (обекти на МВР) - 5 бр.

 
I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено средно образование;
2. Специалност и квалификация: не се изисква.
3. Професионален опит: не се изисква;
4. Да са пълнолетни;
5. Да имат само българско гражданство;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
7. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
8. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.


II. Основни длъжностни права и задължения, както следва:
- осъществява охрана и пропускателен режим в обекти на МВР в режим на дежурства;
- при осъществяване на пропускателен режим в обект, изпълнява задълженията си в съответствие със специфичните изисквания. Познава особеностите на охранявания обект и докладва по установения ред за извършената смяна, произшествия или констатирани нарушения;
- води наблюдение и/или обход на охранявания обект;
- извършва мониторинг на техническите системи за охрана и контрол на достъпа;
- проверява пропускателни документи и издаване на временни такива;
- проверява наличие на общоопасни средства, чрез наличните технически средства (металдетектори, рентгени, преносими огледала и т.н.);
- контролира за внасяне/изнасяне на видове имущество, съобразно административния акт на ръководителя на обекта, определящ вътрешния ред;
- по време на дежурство носи идентификационна табела (бадж) със снимка, три имена, структура и длъжност, по ред определен от ръководителя на структурата;
- изпълнява служебните си задължения с/ без оръжие и/ или помощни средства, съобразно спецификата на обекта и нормативната регламентация;
- своевременно докладва по установения ред при констатирани нарушения, възникнали произшествия, както и за извършената смяна;
- опазва имуществото на работното си място и при констатиране на повреда или неизправност, докладва по установения ред;
- участва в организираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.
- изпълнява и други задачи, възложени от ръководството в рамките на притежаваната квалификация и компетентност;


III. Основно месечно възнаграждение за длъжността  “Сътрудник, охрана” - в размер на 515 (петстотин и петнадесет) лева за длъжност.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, определена годишно със заповед на министъра на вътрешните работи, с което се формира основната заплата.


IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление (по образец);
2. Анкетна карта (по образец);
3. Автобиография (собственоръчно написана);
4. Лична карта (копие, заверено от кандидата);
5. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
6. Удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от окръжна и районна прокуратура);
7. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
8. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);
9. Копие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж;
           10. Диплома за завършено средно образование – нотариално заверено копие. Ако дипломата е издадена от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за призната степен на образование;
11. Медицинско свидетелство за работа, издадено от личния лекар;
12. Удостоверение от психодиспансер по постоянен адрес.


 V. РЕД и СРОКОВЕ за кандидатстване:
 1. Срок за подаване на документи – 7 работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Не се приемат документи, подадени след определения срок.
2. Място за подаване на документи:
- Документите се подават лично от кандидатите в сектор „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР - Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 12, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа, телефони за връзка 078/557386, 078/557444.
- Документите по т. IV, посочени като образци се предоставят на кандидатите от служител в сектор „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Кюстендил.


VІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата.
2. Провеждане на интервю и класиране на кандидатите.
За определените дати за провеждане на подборната процедура, кандидатите ще бъдат уведомявани своевременно.

Обявата да бъде публикувана на електронната страница на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
За допълнителна информация: сектор “Човешки ресурси” на тел. 078/557386, 078/557444.                                                          


                                                                                    ДИРЕКТОР:                                                                                                                      СТАРШИ КОМИСАР

                Елиан Стамболийски

 


 

 23 май 2017 | 16:38