МВР

ОД Кюстендил

 

Обява за търг за отдаване под наем

16 юли 2015

Със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-828 от 14.07.2015 година е открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, при следните условия:
1. Описание на имота: помещение с 6,2 кв.м. (шест квадратни метра и двадесет квадратни сантиметра) полезна площ на първи етаж в сграда с идентификатор 41112.511.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, ползвана от сектор „Пътна полиция“ на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Кюстендил, актувана с АДС № 1344/11.11.1982 г., находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 271, с предназначение: за банков офис.
2. Първоначална месечна наемна цена при провеждане на търга, определена по реда на чл. 41 от ППЗДС, е 248,00 лв. (двеста четиридесет и осем лева) без ДДС.
Консумативните разходи са за сметка на наемателя.
Начин на плащане – по банков път по сметка на ОДМВР – Кюстендил.
3. Срок за отдаване под наем на обекта – 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем.
4. Дата, място и час на провеждане на търга - 09:30 часа на 18.08.2015 г. в сградата на ОДМВР – Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12.
5. Срок и място за закупуване на документацията за участие в търговете – всеки работен ден от 13:00 часа до 15:00 часа до 17.08.2015 г.
6. Цена на тръжната документация – 10 (десет) лева с вкл. ДДС, платима в касата на ОДМВР – Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12, или по банков път по сметка на ОДМВР - Кюстендил: Банка ДСК ЕАД, клон Кюстендил, BIC: STSABGSF,  IBAN BG27STSA93003103398301.
7. Условия за оглед на обекта – всеки работен ден от 13:00 часа до 16:00 часа, за времето от 20.07.2015 г. до 17.08.2015 г., след заявка на тел.: 078/551510.
8. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга - 16:00 часа на 17.08.2015 г. в сградата на ОДМВР - Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12.
Други условия:
1.Специални изисквания към участниците:
Участниците в търга за отдаване под наем на обекта да притежават лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ.
2. Размер на депозита за участие в търга, определен съгласно чл. 43, ал. 6 ППЗДС – 250 лв. (двеста и петдесет лева), платими чрез превод по банковата сметка на ОДМВР-Кюстендил, до 17.08.2015 г. включително.
Банковата сметка на ОДМВР – Кюстендил, по която следва да бъдат внесени депозита за участие в търга, е както следва: Банка ДСК ЕАД, клон Кюстендил, BIC: STSABGSF, IBAN BG79STSA93003303301658.
Задържането и възстановяването на депозитите се извършва по реда и условията, указани в утвърдената тръжна документация.
3. Стъпка за наддаване в търга, определена съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗДС -  20,00 лв. (двадесет лева).
4. Допълнителни изисквания към участниците:
4.1. Участникът да не е осъждан с влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер.
4.2. Участникът да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
4.3. Участникът да не е в производство по несъстоятелност и/или ликвидация;
4.4. Участникът да няма задължения към МВР;
4.5. Участникът да няма задължения към държавата.
                                     Публикувана на 16.07.2015 година

 23 май 2017 | 16:38