МВР

ОД Кюстендил

 

Обява за подбор на кандидати за работа

31 мар 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЮСТЕНДИЛ

№ 277р-2856/31.03.2016 г.

О Б Я В А


Областна дирекция на МВР – Кюстендил обявява процедура по подбор на кандидати за 5 /пет/ вакантни щатни бройки за лица, работещи по трудово правоотношение(ЛРТП) - на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЮСТЕНДИЛ
ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
СЕКТОР "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"

 - Сътрудник, охрана - 5 щ. бр.


 I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено средно образование;
2. Специалност и квалификация: не се изисква.
3. Професионален опит: не се изисква;
4. Да са пълнолетни;
5. Да имат само българско гражданство;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
7. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
8. Да отговарят на медицинските изисквания, съгласно разписанието на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване на служители и кандидати за служители в МВР;
9. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация, определено по реда на чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;


II. Основни длъжностни права и задължения – съгласно типова длъжностна характеристика, рег. № 484р-342/15.01.2016 г., утвърдена със заповед рег. № 3286з-191/18.01.2016 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция”, както следва:
- осъществява охрана и пропускателен режим в обекти на МВР в режим на дежурства;
- при осъществяване на пропускателен режим в обект, изпълнява задълженията си в съответствие със специфичните изисквания. Познава особеностите на охранявания обект и докладва по установения ред за извършената смяна, произшествия или констатирани нарушения;
- води наблюдение и/или обход на охранявания обект;
- извършва мониторинг на техническите системи за охрана и контрол на достъпа;
- проверява пропускателни документи и издаване на временни такива;
- проверява наличие на общоопасни средства, чрез наличните технически средства (металдетектори, рентгени, преносими огледала и т.н.);
- контролира за внасяне/изнасяне на видове имущество, съобразно административния акт на ръководителя на обекта, определящ вътрешния ред;
- по време на дежурство носи идентификационна табела (бадж) със снимка, три имена, структура и длъжност, по ред определен от ръководителя на структурата;
- изпълнява служебните си задължения с/ без оръжие и/ или помощни средства, съобразно спецификата на обекта и нормативната регламентация;
- своевременно докладва по установения ред при констатирани нарушения, възникнали произшествия, както и за извършената смяна;
- опазва имуществото на работното си място и при констатиране на повреда или неизправност, докладва по установения ред;
- участва в организираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.
- изпълнява и други задачи, възложени от ръководството в рамките на притежаваната квалификация и компетентност;


III. Основно месечно възнаграждение за длъжността  “Сътрудник, охрана” - в размер на 515 (петстотин и петнадесет) лева за длъжност.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.


IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление (по образец);
2. Анкетна карта (по образец);
3. Автобиография (собственоръчно написана);
4. Лична карта (оригинал и копие);
5. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
6. Удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от окръжна и районна прокуратура);
7. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу кандидата няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
9. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);
10. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж;
11. Документи, удостоверяващи притежаваната квалификация;
12. Диплома за завършено средно образование – нотариално заверено копие.


 V. РЕД и СРОКОВЕ за кандидатстване:
 1. Срок за подаване на документи – 5 работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Не се приемат документи, подадени след определения срок.
2. Място за подаване на документи:
- Областна дирекция на МВР - Кюстендил, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа, телефон за връзка 078/557386,078/557444.
- Областна дирекция на МВР - Кюстендил - сектор „Човешки ресурси”(гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 12).

Обявата да бъде публикувана на електронната страница на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
За допълнителна информация: сектор “Човешки ресурси” на тел. 078/557386,078/557444.                                                          


                                                                                    ДИРЕКТОР:      /П/
                                                                                    СТАРШИ КОМИСАР

                Елиан Стамболийски

 

 

 23 май 2017 | 16:38