МВР

ОД Кюстендил

 

Ред за съобщаване за издаден административен акт или отказ да бъде издаден

29 апр 2015

Чл.61. (1) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в
тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.
(2) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта,
което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на
писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила
такива.
(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено
на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет
страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.
(4) (Нова - ДВ, бр.27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Индивидуалният
административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

 23 май 2017 | 16:38