МВР

ОД Кюстендил

 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

07 дек 2016


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-КЮСТЕНДИЛ

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 277з-1742/28.11.2016 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянна работна група по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил

На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, в изпълнение на Заповед № Iз-247/17.02.2009 г. на Министъра на вътрешните работи и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗМВР,

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М :


1. Определям Постоянна работна група по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил (ПРГУР), в състав:
Председател: Началник на отдел “Охранителна полиция”.
Членове:  Началник на отдел „Разследване“ (гл. разследващ полицай);
Началник на РУ-Кюстендил;
Началник на РУ-Дупница;
Началник на РУ-Бобов дол;
Началник на РУ-Рила;
Началник сектор “Противодействие на криминалната престъпност”;
Началник сектор “ Противодействие на икономическата престъпност ”;
Началник на сектор УССД;
Началник на сектор ФО (главен счетоводител);
Началник на сектор „Човешки ресурси“;
Главен юрисконсулт в ОДМВР-Кюстендил.
Секретар: Началник на сектор КАО.
Работната група да внедрява и координира процеса на управление на риска и да работи заедно със служителите на ръководни длъжности на различни управленски нива в ОДМВР-Кюстендил. Да подпомага идентифицирането, оценката и избора на подходяща реакция при управление на риска, и периодичното осъществяване на мониторинг. Работната група да изготви Риск-регистър, относно идентифицираните рискове, при спазване изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Всички участници в ПРГУР при идентифициране на рискове, свързани с осъществяваната от тях дейност, да ги докладват в писмен вид на председателя на ПРГУР.

2. Определям началник на сектор КАО за отговорно длъжностно лице, което да води и актуализира Риск-регистъра на ОДМВР-Кюстендил.
3. Работната група на всяко шестмесечие да провежда заседание, на което да се преглежда Риск-регистъра. При възникване на внезапни събития Риск-регистъра да се разглежда извънредно, без да се чака редовния преглед, възникналите рискове да се анализират, като същите се отразяват в риск-регистъра на ОД и се докладват за предприемане на действия по тяхното овладяване. ПРГУР да изготвя годишен доклад за състоянието на риска, който да се включва в годишния отчет-анализ на ОДМВР-Кюстендил.
4. Постоянната работната група за управление на риска в ОДМВР да извършва преглед на Стратегията за управление на риска и да я актуализира на всеки три години или при необходимост.
5. ПРГУР да изготви Вътрешни правила за мониторинг и докладване на рисковете в ОДМВР-Кюстендил, в срок до 07.12.2016 г.
6. Всички документи, който се изготвят и адресират от и до ПРГУР и свързаните с тях документи по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил да се съхраняват в отделно досие „Стратегия за управление на риска в ОДМВР-Кюстендил“ при Председателя на ПРГУР и при промяна в обстоятелствата да се предават надлежно, чрез приемо-предавателен протокол на определеното длъжностно лице. Приемо-предавателните протоколи се извеждат в деловодството на ОДМВР и също се съхраняват в досието.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед отменя моя заповед рег.№ 277з-33/12.01.2016 г.

Копие от заповедта да се даде на председателя и членовете на работната група, както и на началници на сектор БДС, група „Миграция“ и ОДЧ при ОДМВР-Кюстендил за сведение и изпълнение.                    


                                                                            
                                                                                                             Директор:         /п/  


                                                                                                        СТАРШИ КОМИСАР  
                                                                                                             

                                                                                                            Елиан Стамболийски

 


ИЗГОТВИЛ: /п/
Началник сектор КАО
Наско Атанасов
24.11.2016 г.

Отп. в 1 екз.
Екз. № 1 – деловодство  ОДМВР
Размножено в 16 копия.

Прикачени документи Риск - Регистър   (doc - 120,00KB) - 12 юни 2017 15:16
Правила   (doc - 113,00KB) - 12 юни 2017 15:16
Стратегия   (doc - 549,00KB) - 12 юни 2017 15:16

 23 май 2017 | 16:38