МВР

ОД Ловеч

 

РСПБЗН Ловеч СЪВЕТВА

28 дек 2007

НЕЩО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ ДА НЕ ЗНАЕТЕ !

1. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.

     Най-често причината за възникване на пожар в къщи, на работното място или друго закрито помещение се дължи на човешката небрежност. Твърде висок е процентът на пожарите, причинени от т.н. детска игра с огън. Тази формулировка обхваща играта с кибрит, паленето на огньове, свещи, факли. Много съществена предпоставка за пожар напоследък са пиротехническите изделия-бомбички, пиратки, фойерверки, конфети, бенгалски огньове и др., които са лесно достъпни на нашия пазар. Детската палавост и невнимание могат да доведат до неволно събаряне на горящи свещи, лампи, разсипване на мазнина върху горяща печка и др. и да предизвикат запалване.

     Като друга причина за пожар може да се посочи непознаването от децата на свойствата на ЛЗТ, използвани за медицински и домакински нужди – спирт, нафта, бензин, природен газ, газ пропан-бутан и др. Оставените без наблюдение отоплителни уреди също крият потенциална пожарна опасност. Ако е отворена вратичката на печката на твърдо гориво (дърва, въглища) и си разсипят въглени на пода, или  бъде съборена най-безобидната на пръв поглед ел. печка, последиците са непредсказуеми. Затова трябва да се обърне внимание как правилно да използват отоплителните уреди и ел. приборите в домакинството и да се привикне акуратно да се работи с тях. Електрическите котлони, ютии, печки на твърдо и течно гориво да се поставят върху негорими подложки! Да не се използват повредени или нестандартни печки и уреди и да не се оставят без наблюдение! Да не се подсилват ел. предпазители (бушони)! Да не се допуска разпалването на печките за твърдо гориво с бензин, нафта или др. подобни ЛЗТ! Ако усетите характерния мирис на газ пропан-бутан бързо отворете вратите и прозорците, за да проветрите помещението, като в никакъв случай не включвайте електрическите ключове на осветлението или ел. контактите, защото има опасност от взрив!

2. МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.


·    Да не се използват нестандартни и технически неизправни отоплителни уреди. Да се използват обезопасени комини, изолирани от горими строителни и други материали и мебели.
·    Да не се използват отдушните и вентилационните канали за комини.
·    Да не се допуска складирането на горими материали (в това число дърва за огрев, въглища и др. подобни) в стълбищните клетки и по пътищата за евакуация.
·    Да не се оставят без надзор работещи отоплителни уреди и да не се заключват сами малки деца в помещения, в които има такива.
·    Да не се допуска претоварване на електрическите инсталации и подсилване на предпазителите, което може да доведе до нагряване на проводниците и възникване на пожари.
·    По улиците и в прилежащите на жилищните блокове и къщи територии да не се складират материали и паркират автомобили по начин, който да възпрепятства достъпа на противопожарните автомобили до сградите и противопожарните хидранти.
 
3. ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.


     Запазете спокойствие, не губете самообладание, не изпадайте в паника.

     Незабавно изберете тел. 160 и съобщете на пожарната служба: къде (адрес), какво гори и има ли хора в опасност ?, след което да се пристъпи към евакуация на хората от застрашените помещения.
     При пристигане на противопожарните подразделения да се дава точна информация за наличие на малки деца, трудно подвижни хора останали в застрашената зона, както и за наличието и местонахождението на съдове с леснозапалими течности и горими газове.
     При възможност за извършване на гасителни действия започнете пожарогасене с налични пожарогасителни средства – пожарогасители или вътрешни пожарни кранове. При липса на такива да се ползват вода, мокри кърпи или мокри одеала, пясък, пръст.

     Запомнете: преди да предприемете гасене, ако в близост до пожара протича ел. ток, първо изключете захранването, ако не успеете, то тогава единственото безопасно гасене може да се извърши с прахов пожарогасител.
     Ако не могат да се извършват гасителни действия, напуснете горящото помещение по най-краткия и безопасен път за евакуация, като след себе си затворете вратата на горящото помещение.

     Предупредете съседите си.

     При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете на дихателните си органи (нос, уста) мокра кърпа, движете се с приведено ниско към пода тяло, където димът е по-рядък и с ръка се опирайте по стената.
     При горенето на веществата и материалите се отделят токсични газове, влизащи в състава на дима. Именно димът е главният причинител на смъртни случаи ( около 70% от всички смъртни случаи при пожар).
     При невъзможност за ползване на пътищата за евакуация и изходите - влезте в банята, запушете всички пролуки около вратата с мокри кърпи и отворете вентилационния отвор, пуснете душа и застанете под него.

     Ако в горящото помещение има деца, търсете ги в гардероба, под леглото, зад шкафа и на други места, където биха се скрили.
     При възникване на пожар в електрическата инсталация или електроуреди е необходимо най-напред да се изключи ел. захранването от етажното ел. табло и след това да се пристъпи към пожарогасене.

     При пожар в газови и нафтови прибори, най-напред се спира притока на гориво и след това да се пристъпи към пожарогасене.
     Ако се запалят дрехите ви или тези на друг човек – не бягайте, тъй като ще разпалите огъня, веднага ги съблечете. Ако не успеете – залейте ги с вода (не винаги е на разположение), посипете ги с пясък, покрийте ги с други дрехи или одеала или легнете на пода, като закривате пламъците чрез търкаляне.
     При отравяне с въглероден окис пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При необходимост се извършва изкуствено дишане “уста в уста” или “уста в нос”. Дават се течности: топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.

гр. Ловеч декември 2007 г.                          ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РС ”ПБЗН” - ЛОВЕЧ

 

 

 

 


 

 23 май 2017 | 16:40