МВР

ОД Ловеч

 

общи данни

Община Ловеч заема 946 кв. км площ в североизточната част на Ловешка област.
Тя обхваща 22.89% от територията на областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини. Има 35 населени места, от които 34 села и 1 град.
В административно отношение граничи на север с Плевенска и Пордимска община, на североизток - с Летнишка, на изток - със Севлиевска, на юг - с Троянска, и на запад - с Угърчинска община.
Град Ловеч е на границата между Дунавската равнина и северните предпланини на Стара планина и заема речните тераси на река Осъм. На изток е ограден от плато, високо 250 м,
с почти отвесен склон към Източната производствена зона. Билото и склоновете на платото се заемат от лесопарк “Стратеш”, югозападната му част е известна под името “Вароша”,
по чиито стръмни склонове е разположен едноименният архитектурно-исторически резерват, сгушен между хълмовете Хисаря и Баш бунар. Това е най-красивата и живописна част на града.