МВР

Медицински институт на МВР

 

07.03.2016 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО КОНКРЕТНИ ЗАЯВКИ В СГРАДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР В ГР. СОФИЯ, ГР. БАНКЯ, ГР. ХИСАРЯ И ГР. ВАРНА

07 мар 2016

Предварителна техническа спецификация /.xls/

 

1. Решение /.pdf/

2. Обявление /.pdf/

3. Документация за участие и приложения /.rar/

Уважаеми дами и господа,


         На 0
9. 05.201 6 г., в заседателната зала на МИ – МВР, гр. София 1606, бул. “Ген. М. Скобелев” № 79, терапевтичен корпус, от 10 :00 ч. Комисията, назначена със Заповед рег. № 1237/25.04 .2016 г на Директора на МИ - МВР ще проведе открито заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ-МВР в гр. София, гр. Хисаря, гр. Бнакя и гр. Варна ”, с уникален номер в регистъра на АОП 00023-2016 -0001 .

 

   Протокол № 1 /.pdf/

   Окончателен протокол  /.pdf/

   Решение /.pdf/

    Договор Рег.№449/08.06.2016 г. и приложение към договора /.pdf/

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие:

           - към 13.06.2016 г.  /.pdf/

 

Информация за дата, основание и размер на извършени плащания

            - плащане на 13.06.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 15.06.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 24.06.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 30.06.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 05.07.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 21.07.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 27.07.2016 г.   /.pdf/

            - плащане на 28.07.2016 г.   /.pdf/

 

    Информация за изпълнен договор Рег. № 449/08.06.2016 г.  /.pdf/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Уникален номер на поръчката в АОП  - 00023-2016-0001

 

 

 

 04 юли 2017 | 15:47