МВР

Медицински институт на МВР

 

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

20 юни 2016

1. Решение /.pdf/

2. Обявление /.pdf/

3. Документация за участие в процедурата /.pdf/

4. Техническа спецификация - Приложениe №1 /.xls/

5. Приложения №2 и от №5 до №13 /.doc/

6. Техническа оферта - образец:

   6.1. Приложение №3.1 /.xls/

   6.2. Приложение №3.2 /.xls/

   6.3. Приложение №3.3 /.xls/

   6.4. Приложение №3.4 /.xls/

   6.5. Приложение №3.5 /.xls/

   6.6. Приложение №3.6 /.xls/

   6.7. Приложение №3.7 /.xls/

   6.8. Приложение №3.8 /.xls/

   6.9. Приложение №3.9 /.xls/

   6.10. Приложение №3.10 /.xls/

7. Ценова оферта -  образец:

   7.1. Приложение №4.1 /.xls/

   7.2. Приложение №4.2 /.xls/

   7.3. Приложение №4.3 /.xls/

   7.4. Приложение №4.4 /.xls/

   7.5. Приложение №4.5 /.xls/

   7.6. Приложение №4.6 /.xls/

   7.7. Приложение №4.7 /.xls/

   7.8. Приложение №4.8 /.xls/

   7.9. Приложение №4.9 /.xls/

   7.10. Приложение №4.10 /.xls/

8. Договор - проект - Приложение № 14 /.pdf/

Протокол № 1 

Отваряне на ценови оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински инстиут – МВР”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с Раздел V, т. 18 от «Условия за участие в процедурата», Ви уведомяваме, че на 20.01.2015 г., в заседателната зала на МИ – МВР, гр. София 1606, бул. “Ген. М. Скобелев” № 79, терапевтичен корпус, от 09:00 ч. Комисията, назначена със Заповед рег. № 1503/ 16.09.2014 г. на Директора на МИ - МВР ще проведе открито заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински инстиут – МВР», открита с Решение №12103/24.06.2014 г. на директора на МИ – МВР, обявление публикувано на 24.06.2014 г. в регистъра на обществените поръчки на АОП, уникален номер в регистъра на АОП 00023-2014-0008, с номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 121 - 215148 от 27.06.2014 г.

 

Протокол №2 /.pdf/

Приложение №1 към Протокол №2 /.pdf/

Приложение №2 към Протокол №2 /.pdf/

Приложение №3 към Протокол №2 /.pdf/

 

Решение /.pdf/

Приложение №1 към Решение /.pdf/

Приложение №2 към Решение /.pdf/

Приложение №3 към Решение /.pdf/

Приложение №4 към Решение /.pdf/

Решение за частично прекратяване по чл. 39, ал 1, т. 1 от ЗОП /.pdf/

Решение за частично прекратяване по чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП /.pdf/

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие:

           - към 09.03.2015 г  /.pdf/

           - към 25.03.2015 г  /.pdf/

 

Договори

"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД

    Договор № 269 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 269 /.pdf/

"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

    Договор № 267 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 267 /.pdf/

"БУЛМАР МЛ" ООД

    Договор № 265 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 265 /.pdf/

"ЕКОС МЕДИКА" ООД

    Договор № 263 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 263 /.pdf/

"КАПИТАЛ ФАРМ" ЕООД

    Договор № 253 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 253 /.pdf/

"МЕДЕКС" ООД

    Договор № 271 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 271 /.pdf/

"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

    Договор № 261 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 261 /.pdf/

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

    Договор № 259 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 259 /.pdf/

"ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР"АД

    Договор № 257 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 257 /.pdf/

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

    Договор № 255 /.pdf/

    Приложение № 1 към договор № 255 /.pdf/

 

Информация за дата, основание и размер на извършени плащания:

       - плащане на 04.05.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 28.05.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 26.06.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 22.07.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 31.08.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 01.09.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 02.09.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 30.09.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 09.10.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 12.10.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 01.12.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 04.12.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 15.12.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 18.12.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 22.12.2015 г.  /.pdf/

       - плащане на 23.02.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 29.03.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 27.04.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 27.05.2016 г. /.pdf/

 

Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването  или задържането на гаранциите за изпълнение на договор:

                      - към 23.03.2016 г.  /.pdf/

                      - към 28.03.2016 г.  /.pdf/

 

Информация за изпълнение на договор:

     - договор № 267/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 263/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 253/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 261/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 257/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 269/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 255/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 259/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 271/16.03.2015 г. /.pdf/

     - договор № 265/16.03.2015 г. /.pdf/

 

Забележка: Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП - 00023-2014-0008.

 05 юли 2017 | 10:49