МВР

Медицински институт на МВР

 

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ И ХИРУРГИЧНИ ШЕВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР

22 яну 2016


1. Решение /.pdf/

2. Обявление /.pdf/

3. Документация за участие в процедурата  /.pdf/

4. Техническа спецификация - Приложениe №1 /.xls/

5. Техническа оферта - образец:

   5.1. Приложение №3.1 /.xls/

   5.2. Приложение №3.2 /.xls/

   5.3. Приложение №3.3 /.xls/

6. Ценова оферта -  образец:

   6.1. Приложение №4.1 /.xls/

   6.2. Приложение №4.2 /.xls/

   6.3. Приложение №4.3 /.xls/

7. Приложения №2 и от №5 до №14 /.doc/

8. Договор - проект - Приложение №15 /.pdf/

 

Протокол №2 /.pdf/

Приложение №1 към Протокол №2 /.pdf/

Приложение №2 към Протокол №2 /.pdf/

Приложение №3 към Протокол №2 /.pdf/

 

  ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ И ХИРУРГИЧНИ ШЕВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИУТ – МВР”

 05 юли 2017 | 10:49