МВР

Медицински институт на МВР

 

10.03.2016 г. Доставка на болнични легла, реанимационни легла и матраци за нуждите на Медицински институт на МВР

10 мар 2016

Предварителна техническа спецификация /xls/

 

1. Решение /.pdf/

2. Обявление /.pdf/

3. Документация за участие и приложения /.rar/

Протокол №1 /.pdf/

 

Уважаеми дами и господа,

         На 31.05.2016 г., в заседателната зала на МИ – МВР, гр. София 1606, бул. “Ген. М. Скобелев” № 79, терапевтичен корпус, от 10:00 ч. Комисията, назначена със Заповед рег. №1239/26.04.2016г на Директора на МИ - МВР ще проведе открито заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на болнични легла, реанимационни легла и матраци за нуждите на Медицински институт на МВР”, с уникален номер в регистъра на АОП 00023-2016-0002.

Окончателен протокол /.pdf/              

Решение /.pdf/            

Договор Рег.№491/20.06.2016 г. и приложение към договора /.pdf/

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие:

           - към 27.06.2016 г. /.pdf/

Информация за дата, основание и размер на извършени плащания

            - плащане на 27.07.2016 г.   /.pdf/

 

Информация за изпълнен договор Рег. № 491/20.06.2016 г. /.pdf/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Уникален номер на поръчката в АОП  - 00023-2016-0002

 23 май 2017 | 18:09