МВР

Медицински институт на МВР

 

Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпоралналитотрипсия модел Е 2000, произведен от фирма "Медиспек" - Израел

05 яну 2016

1. Решение /pdf/

2. Обявление /pdf/

3. Документация за участие /pdf/

4. Образец на оферта - Приложение № 1 /xls/

5. Техническо предложение - Приложение № 2 /xls/

6. Административни сведения - Приложение № 3 /xls/

7. Техническа спецификация - Приложение № 4 /doc/

8. Ценова оферта - Приложение № 5 /xls/

9. Приложение от № 6 до № 9 /doc/

10. Проект на договор - Приложение № 10 /pdf/

 

Протокол №1 /.pdf/                                                                                         19.05.2015

 

Отваряне на ценови оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е 2000 , произведен от фирма "Медиспек" -  Израел ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2015 г., в заседателната зала на МИ – МВР, гр. София 1606, бул. “Ген. М. Скобелев” № 79, терапевтичен корпус, от 10:00 ч. Комисията, назначена със Заповед рег. № 981/ 29.04.2015 г. на Директора на МИ - МВР ще проведе открито заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет « Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е 2000 , произведен от фирма "Медиспек" -  Израел », открита с Решение №6191/18.03.2015 г. на директора на МИ – МВР, обявление публикувано на 18.03.2015 г. в регистъра на обществените поръчки на АОП, уникален номер в регистъра на АОП 00023-2015-0003

 

Протокол № 2 /*.pdf/

Решение /*.pdf/                                                         29.05.2015

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранции за участие:

           - към 16.07.2015 г  /.pdf/

 

Договор и приложение № 1, № 2 и № 3  /.pdf/             20.07.2015

 

Информация за дата, основание и размер на извършени плащания:

       - плащане на 01.12.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 22.12.2015 г. /.pdf/

 Обявление за приключване на догoвор 525/09.07.2015

ЗАБЕЛЕЖКА: Уникален номер на поръчката в АОП - 00023-2015-0003

 

 

 

 17 август 2018 | 11:48