МВР

Дирекция "Миграция"

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при изпълнение на решения за връщане и осъществяване на прехвърляне на чужденец от Република България към друга държава и обратно

01 юли 2014

Документация за участие в процедурата:

1. Решение за откриване на процедурата (doc)

2. Обявление за обществена поръчка (doc)

3. Пълно описание на обекта на поръчката (doc)

4. Техническа спецификация (doc)

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата (doc)

6. Указания за подготовка на офертата (doc)

7. Проект на договор (doc)

8. Приложение 3 към договор (doc)

 

 

 

 

 12 януари 2018 | 09:25