МВР

ОД Монтана

 
Excel To HTML using codebeautify.org

Електронни административни услуги

 

Заявление за издаване на български лични документи може да се подава по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на вътрешните работи на уеб-адрес –  https://e-uslugi.mvr.bg в случаите, когато:

1. на лицето е издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ;

2. лицето притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис;

3. на лицето са снети необходимите биометричните данни.

При подаване на заявлението по електронен път лицето го подписва с квалифициран електронен подпис.

Не се допуска подаване на заявление за издаване на български личен документ по електронен път при промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

Допуска се подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство по електронен път в случаите на промяна на името, ако на лицето вече е била издадена лична карта с промененото име.

Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, документът се получава лично.

Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни свързани с издаването и ползването на българските лични документи. В заявлението лицето посочва РУ на МВР, ОДМВР или ДБДС - МВР, където да получи издаденото удостоверение.